ANBI Toegelaten Instelling

Deze pagina dient ter vervulling van de publicatieplicht voor ANBI’s, naar de normen van de recent gewijzigde fiscale regelgeving. De verplichte informatie wordt vermeld in vier gedeelten:


1. Formele en statutaire informatie
2. Hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
3. Bestuurders en beloningsinformatie
4. Financieel verslag

1. Formele en statutaire informatie

Naam instelling                 Stichting Stadsherstel Woerden
Verkorte naam                  Stadsherstel Woerden
Fiscaal nummer                (RSIN) 8201 07 487
KvK nummer                     30249061
Postadres (per 2015)        Postbus 2021, 3440 DA Woerden
Bezoekadres (per 2015)   Westdam 3c, 3441 GA Woerden

2. Doelstelling, hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag

2.1 Doelstelling
(Uit: artikel 2 statuten): “De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het behoud van objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. Het werkgebied van de stichting beslaat het grondgebied van de gemeente Woerden. Bij de beoordeling van de objecten laat de stichting naast het eigen oordeel de vermelding op erkende monumenten-lijsten en/of vermelding in andere relevante publicaties en/of ingewonnen deskundig advies meewegen.

2.2 Beleidsplan op hoofdlijn
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het aanschaffen van onroerende zaken; het initiëren van restauratie van onroerende zaken; in bijzondere gevallen kan de stichting voor nieuwbouw kiezen, mits sprake is van een passende invulling in een historische entourage; het verkopen of (doen) exploiteren van herstelde objecten; het stimuleren en adviseren van eigenaren; het aangaan van tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden met organisaties die op het zelfde beleidsterrein actief zijn.
De stichting investeert binnen de grenzen van de gemeente Woerden in objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.3 Jaarverslag activiteiten 2018
Het bestuur vergaderde in 2018 een (1) maal plenair, te weten op 11 april 2018.

Werkzaamheden en projecten

De werkzaamheden van het bestuur bestonden in 2018 vooral uit:

  • Updaten van de website
  • Een evaluatie van het project Rietveld 25
  • Meedenken over mogelijkheden mbt (financiering van) de Brediusboerderij n.a.v. gesprek met de gemeente
  • Voorbereiding statutenwijziging, mede ivm wijzigen rooster van aftreden
  • Besloten is voor ingang van een volgend project een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
  • Baarnaast blijft het bestuur zoeken naar nieuwe projecten; in 2018 zijn geen geschikte projecten gevonden.

Overige activiteiten:

  • Website is geactualiseerd en aangevuld met informatie,
  • Daarnaast blijft het bestuur zoeken naar nieuwe projecten.

3. Bestuurders en beloningsinformatie

3.1 Samenstelling bestuur per 1 januari 2018:
Functie                  naam                            beloning
Voorzitter               Roy Uijtewaal              nihil
Penningmeester    Rob de Keizer              nihil
Secretaris              Tamara Ottens             nihil
Lid                          Frank van Buren         nihil
Lid                          Rick de Langen           nihil

3.2 Samenstelling medewerkersbestand per 1 januari 2018, niet van toepassing.

4. Financiëel verslag
Stichting Stadsherstel Woerden is een Vermogensfonds. Dit betekent dat zij niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt zij het vermogen of de opbrengsten daarvan bijna volledig aan de doelstelling.

Onderstaand kunt u het financiële verslag van jaargang 2018 downloaden. Klik op de link!

/userfiles/files/Jaarrekening-2018-websitepublicatie(1).pdf

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden