ANBI Toegelaten Instelling

Deze pagina dient ter vervulling van de publicatieplicht voor ANBI’s, naar de normen van de recent gewijzigde fiscale regelgeving. De verplichte informatie wordt vermeld in vier gedeelten:


1. Formele en statutaire informatie
2. Hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
3. Bestuurders en beloningsinformatie
4. Financieel verslag

1. Formele en statutaire informatie

Naam instelling                 Stichting Stadsherstel Woerden
Verkorte naam                  Stadsherstel Woerden
Fiscaal nummer                (RSIN) 8201 07 487
KvK nummer                     30249061
Postadres (per 2015)        Postbus 2021, 3440 DA Woerden
Bezoekadres (per 2015)   Westdam 3c, 3441 GA Woerden

2. Doelstelling, hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag

2.1 Doelstelling
(Uit: artikel 2 statuten): “De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het behoud van objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. Het werkgebied van de stichting beslaat het grondgebied van de gemeente Woerden. Bij de beoordeling van de objecten laat de stichting naast het eigen oordeel de vermelding op erkende monumenten-lijsten en/of vermelding in andere relevante publicaties en/of ingewonnen deskundig advies meewegen.

2.2 Beleidsplan op hoofdlijn
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het aanschaffen van onroerende zaken; het initiëren van restauratie van onroerende zaken; in bijzondere gevallen kan de stichting voor nieuwbouw kiezen, mits sprake is van een passende invulling in een historische entourage; het verkopen of (doen) exploiteren van herstelde objecten; het stimuleren en adviseren van eigenaren; het aangaan van tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden met organisaties die op het zelfde beleidsterrein actief zijn.
De stichting investeert binnen de grenzen van de gemeente Woerden in objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.3 Jaarverslag activiteiten
Het bestuur vergaderde in 2016 8 maal plenair, te weten op 26 januari 2016, 8 maart 2016, 13 april 2016, 18 mei 2016, 6 juli 2016, 25 augustus 2016, 5 oktober 2016, 23 november 2016.

Werkzaamheden en projecten

De werkzaamheden van het bestuur bestonden in 2016 vooral uit werkzaamheden die verband houden met het project Rietveld 25:

  • Subsidies restauratiewerk en funderingsherstel zijn aangevraagd, omgevingsvergunning is aangevraagd, gesprekken monumentencommissie, kostenraming opgesteld van restauratie, overleg architect, bouwtekeningen gemaakt, restauratieplan opgesteld, offertes gevraagd aan aannemers en aannemer geselecteerd, fiscaal advies gevraagd inzake BTW/overdrachtsbelasting, correspondentie met de Provincie inzake de wegberm (overgelaten aan de kopers),
  • bezichtiging voor geïnteresseerden georganiseerd, publiciteit t.a.v. verkoop, diverse persberichten geplaatst, koopovereenkomst gesloten m.b.t. verkoop, diverse gesprekken met de kopers gevoerd, levering aan kopers in november gerealiseerd, verbouwing aangevangen, en dergelijke.

Overige activiteiten:

  • Website is geactualiseerd en aangevuld met informatie,
  • Wijziging bankrekening ivm rentevoorwaarden,
  • Daarnaast blijft het bestuur zoeken naar nieuwe projecten.

Projecten: Rietveld 25, Woerden

Jaargang 2016 stond in het teken van de voorbereidende werkzaamheden aangaande de restauratie en renovatie van de monumentale (voormalig) burgemeesterwoning aan Rietveld 25. Een koper werd gevonden en tekeningen werden gemaakt. De samenwerking met de monumentencommissie verliep hierin naar tevredenheid. Het resultaat: een ontwerp waar iedereen trots op is! De voorbereidingen hebben geleid tot uiteindelijke aanvang in het najaar van 2016, waarbij werd gestart met het broodnodige funderingsherstel.

3. Bestuurders en beloningsinformatie

3.1 Samenstelling bestuur per 1 januari 2016:
Functie                  naam                            beloning
Voorzitter               Marjolein Verburg         nihil
Penningmeester    Rob de Keizer              nihil
Secretaris              Tamara Ottens             nihil
Lid                          Roy Uijttewaal             nihil

3.2 Samenstelling medewerkersbestand per 1 januari 2016, niet van toepassing.

4. Financiëel verslag
Stichting Stadsherstel Woerden is een Vermogensfonds. Dit betekent dat zij niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt zij het vermogen of de opbrengsten daarvan bijna volledig aan de doelstelling.

Onderstaand kunt u het financiële verslag van jaargang 2016 downloaden. Klik op de link!

/userfiles/files/Jaarrekening 2016 - websitepublicatie.pdf

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden