ANBI

ANBI toegelaten instelling

Deze pagina dient ter vervulling van de publicatieplicht voor ANBI’s, naar de normen van de recent gewijzigde fiscale regelgeving.

PUBLICATIE

De verplichte informatie wordt vermeld in vier gedeelten:
1. Formele en statutaire informatie
2. Hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
3. Bestuurders en beloningsinformatie
4. Financieel verslag

1. Formele en statutaire informatie
Naam instelling Stichting Stadsherstel Woerden
Verkorte naam Stadsherstel Woerden
Fiscaal nummer (RSIN) 8201 07 487
KvK nummer 30249061
Postadres (per 2015) Postbus 2021, 3440 DA Woerden
Bezoekadres (per 2015) Westdam 3c, 3441 GA Woerden

2. Doelstelling, hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
2.1 Doelstelling
(Uit: artikel 2 statuten): ‘De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het behoud van objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. Het werkgebied van de stichting beslaat het grondgebied van de gemeente Woerden. Bij de beoordeling van de objecten laat de stichting, naast het eigen oordeel, de vermelding op erkende monumenten-lijsten en/of vermelding in andere relevante publicaties en/of ingewonnen deskundig advies meewegen.’

2.2 Beleidsplan op hoofdlijn
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het aanschaffen van onroerende zaken; het initiëren van restauratie van onroerende zaken; in bijzondere gevallen kan de stichting voor nieuwbouw kiezen, mits sprake is van een passende invulling in een historische entourage; het verkopen of (doen) exploiteren van herstelde objecten; het stimuleren en adviseren van eigenaren; het aangaan van tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden met organisaties die op hetzelfde beleidsterrein actief zijn.
De stichting investeert binnen de grenzen van de gemeente Woerden in objecten en ensembles met een cultuurhistorische waarde, die in hun voortbestaan worden bedreigd. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.3 Jaarverslag activiteiten 2018
Het bestuur vergaderde in 2018 een (1) maal plenair, te weten op 11 april 2018.

Werkzaamheden en projecten
De werkzaamheden van het bestuur bestonden in 2018 vooral uit:
*  Updaten van de website
*  Een evaluatie van het project Rietveld 25
*  Meedenken over mogelijkheden mbt (financiering van) de Brediusboerderij n.a.v. gesprek met de gemeente
*  Voorbereiding statutenwijziging, mede ivm wijzigen rooster van aftreden
*  Besloten is voor ingang van een volgend project een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
* Daarnaast blijft het bestuur zoeken naar nieuwe projecten; in 2018 zijn geen geschikte projecten gevonden.

Overige activiteiten:
* Website is geactualiseerd en aangevuld met informatie,

3. Bestuurders en beloningsinformatie
3.1 Samenstelling bestuur per 1 januari 2020 / 2021
Voorzitter: Cees Vermeulen, beloning nihil
Secretaris: Tamara Ottens, beloning nihil  (nb Vala van den Boomen)
Penningmeester: Frits Welling, beloning nihil
Lid: Patrick van Beek, beloning nihil
Lid: Frank van Buren, beloning nihil
Lid: Rick de Langen, beloning nihil

3.2 Samenstelling medewerkersbestand per 1 januari 2020 / 2021
Niet van toepassing.

4. Financieel verslag
Stichting Stadsherstel Woerden is een Vermogensfonds. Dit betekent dat zij niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt zij het vermogen of de opbrengsten daarvan bijna volledig aan de doelstelling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het financiële verslag van jaargang 2019. Deze vind u hieronder.

Jaarverslag 2019